ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 12,007,609 บาท
รายชื่อผู้บริจาคล่าสุด
ยอดเงิน (บาท)
 
ศูนย์ผู้แทน สอ.มอ.
10,000
บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
20,000
บริษัท ซาโนฟี่-อเวนดีส (ประเทศไทย) จำกัด
50,000
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
50,000
คุณศริยา บิลแสละ
3,000
คุณภรณี วัฒนาพรชัยสกุล
10,000
รศ.ปรารถนา กาลเนาวกุล
5,000
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
3,000Power by www.kysys.net